KTO REALIZUJE PROJEKT?

Projekt jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz.

 

CZEGO DOTYCZY PROJEKT?

Projekt dotyczy szkoleń, warsztatów, kursu, wizyt studyjnych i in. form wsparcia, których celem jest wykształcenie bądź podniesienie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy.

 

CO TO SĄ KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Kompetencje społeczne to:

 • funkcjonowanie w grupie,
 • współpraca z innymi,
 • umiejętności interpersonalne

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt kierowany jest do ludzi młodych w wieku od 15 do 29 lat, których kompetencje społeczne są niewykształcone lub którzy chcą podnieść wyżej wymienione kompetencje.

 

CZY OSOBA NIE UCZĄCA SIĘ MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Tak, pod warunkiem, że mieści się w przedziale wiekowym od 15 do 29 roku życia oraz mieszka w Bydgoszczy.

 

JAK DŁUGO TRWA PROJEKT?

Projekt jest realizowany w dwóch edycjach, każda edycja szkoleń trwa 10 miesięcy i kończy się certyfikatem.

 

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE?

Uczestnicy/czki projektu:

 • nabędą lub podniosą swoje kompetencje społeczne ważne na rynku pracy,
 • poznają działalność III sektora,
 • będą mogli/ły bardziej świadomie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej poprzez wstępowanie lub zakładanie własnych stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego,
 • będą mogli/ły działać jako wolontariusze nawiążą nowe znajomości, poszerzą swoje kontakty, które w momencie wejścia na rynek pracy mogą się okazać bardzo przydatne.

 

JAKIE SĄ KOSZTY SZKOLEŃ?

Uczestnicy/czki szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów.

 

GDZIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ SZKOLENIA?

Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • szkolenia odbywać się będą w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy,
 • pozostałe formy wsparcia – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - informacja o miejscu ich realizacji zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

 

KIEDY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ SZKOLENIA?

Szkolenia będą odbywały się głownie w weekendy jeden lub dwa razy w miesiącu, inne formy wsparcia – informacje zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

 

PRZEZ KOGO BĘDĄ PROWADZONE SZKOLENIA?

Szkolenia, warsztaty, kursy będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

 

JAK MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w formie on-line lub do druku na stronie: www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat i przesłać na adres:

wolontariat@um.bydgoszcz.pl lub

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

ul. Gdańska 5,

85-005 Bydgoszcz

W temacie emaila lub na kopercie prosimy umieścić dopisek:

"Rekrutacja - Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze"


JAK WYGLĄDA ŚCIEŻKA REKRUTACJI?

I etap to:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i wysłanie go do Biura Projektu (adres wyżej)

II etap:

 • ocena formularzy pod kątem formalnym i merytorycznym,
 • ocena kompetencji Uczestnika/czki Projektu przez Opiekuna Wolontariatu,
 • ocena kompetencji Uczestnika/czki Projektu przez niezależnego dyplomowanego psychologa,
 • sporządzenie listy podstawowej oraz rezerwowej przez komisję rekrutacyjną

 

W JAKIEJ FORMIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA W CZASIE PANDEMII?

Szkolenia w sytuacji COVID - 19 odbywać się będą do wyboru w formie:

 • online
 • stacjonarnej w BCOPW, ul. Gdańska 5, Bydgoszcz

Zachowane zostaną wszelkie standardy bezpieczeństwa, dysponujemy salami na tyle dużymi, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczne odległości między uczestnikami.