logo miasta - trzy kolorowe spichrze


Wybory do Parlamentu Europejskiego
przewodnik dla seniora z Bydgoszczy

Poniższy materiał jest zbiorem najistotniejszych informacji wyborczych przydatnych w szczególności osobom starszym.
Bieżące, kompletne komunikaty wyborcze publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 roku. Lokale wyborcze, zorganizowane zwyczajowo możliwie blisko Państwa miejsca zameldowania, otwarte będą od godziny 7 rano do 21 wieczorem.

Podstawową formą głosowania jest osobiste stawienie się w lokalu wyborczym odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu. Członkowie komisji mają obowiązek sprawdzić tożsamość głosujących i dopiero potem wręczają wyborcom karty do głosowania.

Głosowanie przebiega podobnie jak w przypadku wyborów krajowych - po okazaniu dokumentów otrzymujemy kartę do głosowania. Poprawne oddanie głosu to postawienie znaku X przy wybranym nazwisku kandydata, w miejscu określonym w instrukcji głosowania. Złożoną na pół kartę należy wrzucić do urny.

Miejsce swojego lokalu wyborczego sprawdzić można na stronie internetowej:
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/gm/46101
wyszukując ulicę stałego zameldowania w kolumnie „Granice” i dopasowując odpowiedni lokal z kolumny „Siedziba” (warto skorzystać z opcji „Filtruj” w prawym górnym rogu tabeli).

 

Dodatkowe ułatwienia

 

Jeśli chcemy zagłosować poza miejscem zameldowania

Wyborcy wpisywani są do rejestrów zgodnie z ich miejscem stałego zameldowania. Każda komisja wyborcza otrzymuje wyłącznie spisy wyborców zameldowanych na przynależnym jej obszarze.

Jeśli planujemy zagłosować w innej komisji, na przykład ze względu na planowany wyjazd, należy najpóźniej do 24 maja zgłosić się z dowodem osobistym do jednego z poniższych miejsc:

Centrum - ul. Przyrzecze 7-13 (Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta)
Fordon - ul. Emilii Gierczak 6 (Biuro Meldunkowe)
Wyżyny - ul. Boya-Żeleńskiego 18 (Biuro Meldunkowe)

punkty czynne są w następujących godzinach:

poniedziałek - 8-16
wtorek - 8-18
środa - 8-16
czwartek - 8-16
piątek - 8-14

Urzędnicy wydają w takim przypadku zaświadczenie, na podstawie którego można zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. UWAGA Zgubienie zaświadczenia o prawie do głosowania uniemożliwia udział w wyborach.

WIĘCEJ INFORMACJI
na temat głosowania na podstawie zaświadczenia, między innymi o możliwości załatwienia sprawy korespondencyjnie i odbioru zaświadczenia przez upoważnioną pisemnie osobę

 

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Potrzebę głosowania korespondencyjnego zgłasza się najpóźniej do 13 maja Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy (85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3 (budynek Urzędu Wojewódzkiego), pok. 27 tel. (052) 323-18-29)

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać urzędowi niezbędne dokumentu.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a.

Po dokonaniu zgłoszenia, na 7 dni przed wyborami, wyborca korespondencyjny otrzyma pakiet wyborczy z instrukcją dalszego postępowania.

WIĘCEJ INFORMACJI
o szczegółowych warunkach zgłaszania potrzeby głosowania korespondencyjnego i jego dokładnego przebiegu

 

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy w dniu wyborów mają ukończone 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca najpóźniej do dnia 17 maja składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w jednym z następujących miejsc:

Centrum - ul. Przyrzecze 7-13 (Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta)
Fordon - ul. Emilii Gierczak 6 (Biuro Meldunkowe)
Wyżyny - ul. Boya-Żeleńskiego 18 (Biuro Meldunkowe)

punkty czynne są w godzinach:

poniedziałek - 8-16
wtorek - 8-18
środa - 8-16
czwartek - 8-16
piątek - 8-14

Odpowiedni wniosek złożyć musi zarówno wyborca, jak i wskazany przez niego pełnomocnik.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Pomoc w lokalu wyborczym

W dniu wyborów, w lokalu wyborczym, członkowie Komisji Wyborczej udzielać mogą Państwu pomocy w znacznie ograniczony sposób, wynikający z przepisów prawa. Członkowie Komisji nie mogą w żaden sposób wspomagać wyborców w czasie oddawania głosów, a jedynie wskazywać na urzędowe instrukcje dotyczące sposobu oddawania głosu.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Osobą tą nie może być jednak obecny w lokalu wyborczym członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.


W przypadku wątpliwości związanych z procesem głosowania pytania można zgłaszać do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy: tel. 52 58 58 125, 52 58 58 304 lub do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy 52 323 18 29, 52 323 18 25.

Słowniczek

Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu Unii Europejskiej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani bezpośrednio przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich, aby reprezentować ich interesy w procesie stanowienia prawa unijnego i pilnować, żeby inne instytucje Unii pracowały demokratycznie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat.

Maksymalna liczba posłów w Parlamencie Europejskim to 751 osób. Liczba posłów reprezentujących dany kraj wyliczana jest zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę ludności. W poprzedniej kadencji Polskę reprezentowało 51 posłów. W 2019 roku wybierzemy 52 przedstawicieli.
Obecnie trwa kampania wyborcza. Zarejestrowani kandydaci prezentują swoje programy i przekazują w ramach kampanii materiały wyborcze, których treść ma nam pomóc w dokonywanym wyborze.

Przydatne strony internetowe

Strona ze spisem kandydatów z naszego okręgu

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

Strona na której opublikowane zostaną wyniki wyborów

Zachęcamy do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Od wspólnych decyzji zależy przyszłość każdego z nas i kolejnych pokoleń.