logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  obejmuje:

· poinformowanie osoby  o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

·      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

·   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

·        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. (We wszystkich punktach poradnictwa obywatelskiego pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni).

KTO  MOŻE SKORZYSTAĆ z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

·        Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i podpisze stosowne oświadczenie.

·        Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.  Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, którym porady prawne udzielane są poza kolejności.

NuNumer telefonu, pod którym należy zgłosić chęć uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

52 585- 88-22 

·      - w środy od 11.30 do 15.30

- w czwartki od 8.30 do 14.30

- w piątki od 8.30 do 13.00


Koordynacją nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Bydgoszczy zajmuje się Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz; tel. (52)58-58-728 lub (52)58-568-904;
e-mail:
bzs@um.bydgoszcz.pl lub joanna.breczko@um.bydgoszcz.pl