logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Złap dofinansowanie na lokalne działania aktywizujące
Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie może wynieść nawet 50 tys. zł.


Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem ma być aktywna integracja o charakterze środowiskowym m.in. takich jak kluby młodzieżowe.

W konkursie mogą brać udział także projekty skupiające się na organizowaniu społeczności lokalnej i animacji społecznej.  

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi ponad 340 tys. zł. Pochodzą one z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Maksymalny poziom dofinansowaniu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł, a minimalna 20 tys. zł.  Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 23.02.2022 do 09.03.2022, do godz. 16:00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2022

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD. ”, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, (wejście od podwórza).

Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Misją Stowarzyszenia jest wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad  i założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W celu realizacji tej misji Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" działa na rzecz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (dalej LSR).

Obszar objęty LSR obejmuje swym działaniem następujące jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Okole, Wilczak, Błonie, Fordon I oraz Fordon II (w tym Stary Fordon).

Więcej informacji: http://lgd.bydgoszcz.pl