logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ponad 20 mln na walkę z bezrobociem
Ponad 20 mln zł pozyskał od początku 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Miniony rok był kolejnym, w którym stopa bezrobocia w mieście nadal malała. Taka tendencja powinna utrzymać się również w 2017 r.


Sytuacja na bydgoskim rynku pracy w minionym roku uległa znacznej poprawie. Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia w Bydgoszczy wyniosła 4,8 proc. i była niższa o 0,6 pkt proc. niż w końcu poprzedniego roku i to mimo, że w 2016 r. odnotowano nieznaczny wzrost planowanych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Jednocześnie, w ubiegłym roku odnotowano minimalny wzrost liczby podmiotów gospodarczych.

Analizując aktualną sytuację na rynku pracy, należy zauważyć, że wśród osób pozostających bez zatrudnienia nadal dominują kobiety (54,8 proc.). Cieszyć może niewielki odsetek absolwentów wśród bezrobotnych – zaledwie 2,2 proc. ogółu zarejestrowanych stanowią osoby będące w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki. Wyzwaniem dla PUP jest natomiast zjawisko trwałego bezrobocia – wśród zarejestrowanych aż 48,9 proc. stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Pod kątem kwalifikacji  dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym (28,2 proc.) oraz bez kwalifikacji zawodowych (31,6 proc.). Aż 33,2 proc. bezrobotnych stanowią osoby po 50. roku życia.

Średnio w każdym miesiącu ub. r. do bydgoskiego PUP wpływało ok. 1.500 ofert pracy od pracodawców, przy czym najlepszy pod tym względem był wrzesień, kiedy takich propozycji pojawiło się aż 2.081. Jednocześnie, co miesiąc pracę podejmowało średnio ok. 350 osób zarejestrowanych wcześniej jako osoby bezrobotne.

Aby utrzymać tendencję do obniżania się stopy bezrobocia, bydgoski „pośredniak” zaplanował w tym roku szereg działań skupionych na promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Wśród nich są m.in. spotkania i indywidualne konsultacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, a także udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Bydgoski „pośredniak” będzie realizował w tym roku m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), z którego pozyskał kwotę ponad 6,1 mln zł. Zgodnie z założeniami, działania te są skierowane do osób bezrobotnych w wieku 15-29 lat, w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Ich celem ma być aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych i w efekcie poprawa ich sytuacji na rynku pracy.

Ponad 5 mln zł pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego PUP w Bydgoszczy przeznaczy na działania zmierzające m.in. do aktywizacji poprzez wspieranie mobilności pracowników, promowanie innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian na rynku pracy.

Warto wiedzieć:

Początek 2017 r. charakteryzuje się dalszym odpływem osób ze statystyk „pośredniaka” – na koniec kwietnia stopa bezrobocia w mieście wyniosła 4,6 proc.