logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wspieramy edukację najmłodszych
200 nowych miejsc dla maluchów powstało w publicznych przedszkolach w Bydgoszczy. Najwięcej, bo aż pięć oddziałów przybyło w placówce przy ul. Grabowej. Jednocześnie miasto realizuje szereg innych przedsięwzięć wspierających edukację najmłodszych bydgoszczan.


W tym roku szkolnym miasto przygotowało 5331 miejsc w publicznych przedszkolach,  z których 200  to  nowoutworzone miejsca. Najwięcej, bo aż 125 miejsc przygotowano w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Grabowej. Po jednym nowym oddziale, z których każdy może przyjąć 25 dzieci utworzono  w Przedszkolu nr 48, nr 66 i przy Szkole Podstawowej Nr 9. 

Jednocześnie miasto realizuje szereg przedsięwzięć wspierających edukację najmłodszych Bydgoszczan. Jednym z nich są Bydgoskie Granty Oświatowe , które stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością. Podejmowane są  w celu tworzenia   warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci. 

W latach 2011-2018 24 przedszkola zrealizowały 151 Bydgoskich Grantów Oświatowych na kwotę 182.300 zł. Dofinansowanie otrzymały projekty  i przedsięwzięcia : 

- artystyczne i wydarzenia kulturalne promujące aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci (konfrontacje teatralne, przeglądy zespołów muzycznych i tanecznych , orkiestr dziecięcych, konkursy piosenek, recytatorskie, fotograficzne, plastyczne, biennale sztuki przedszkolnej);

- edukacyjne: z zakresu edukacji humanistycznej (warsztaty i festiwale literackie, happeningi czytelnicze, warsztaty języka angielskiego), kulturowej, regionalnej, patriotycznej,  z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (zabawy i plenery badawcze, eksperymenty w przedszkolnych laboratoriach, międzyprzedszkolne turnieje matematyczne);

-  programy edukacji zdrowotnej i ratownictwa medycznego;

- programy terapeutyczne;

- zajęcia rekreacyjno-sportowe  (spartakiady i olimpiady sportowe, igrzyska przedszkolaków,  turnieje szachowe, oraz osiedlowe festyny rodzinne).

Ponadto, miasto od wielu lat inwestuje w infrastrukturę i wyposażenie przedszkoli. Na ten cel z zadania: „Wyposażenie i modernizacja  gabinetów, świetlic, bibliotek i placów zabaw”,  w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, przeznaczono  od 2011 roku blisko pół miliona złotych. Dzięki tym środkom można było m. in. doposażyć sale dydaktyczne i place zabaw, zmodernizować kuchnie, gabinety terapii pedagogicznej i logopedycznej, zakupić  nowoczesne  pomoce dydaktyczne.

Oprócz tego, z funduszy europejskich miasto otrzymało w 2017 roku dofinansowanie na program „Akademia Przedszkolaka” w wysokości 2 mln 330 tys. To umożliwiło utworzenie w poprzednim roku szkolnym ponad 200 nowych miejsc, a także zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla 266 dzieci  zgodnie z ich potrzebami.  Projekt obejmuje: oddziały przedszkole w dwóch szkołach podstawowych ( SP nr 1 i  SP Nr 9), cztery przedszkola ( Przedszkole nr 26, Przedszkole nr 61 Integracyjne, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 31) oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Zakres projektu przewiduje prace adaptacyjne (np.  remont w Przedszkolu nr 26) , doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne  oraz  doskonalenie kompetencji zawodowych 86 nauczycieli, a także wsparcie dla  rodziców.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 744 255,64 zł, w tym dofinansowanie: 2 332 591,79 zł.  Projekt  będzie realizowany do  końca lutego 2019 r.