logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Podobnie, jak w roku ubiegłym, Miasto Bydgoszcz uruchamia projekt „Bydgoskie półkolonie”. W tym roku, ze względu na trwający w całym kraju stan zagrożenia epidemicznego, będą one przebiegały zgodnie z procedurami opracowanymi w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizatorami „Bydgoskich półkolonii 2020” są: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Pałac Młodzieży oraz młodzieżowe domy kultury. Półkolonie odbywać się będą w 17 placówkach oświatowych. Zostały przygotowane miejsca w 93 grupach dla ponad 1000 uczniów do 13. roku życia. Liczebność grup będzie wynosiła 12 osób (dla dzieci do 10. roku życia) oraz 14 osób (w przypadku osób powyżej 10. roku życia). Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest posiadanie legitymacji szkolnej wystawionej przez bydgoską szkołę, złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz oświadczeniami oraz przyjęcie do stosowania regulaminu „Bydgoskich półkolonii 2020”.

Dokumenty związane z naborem na półkolonie będą przyjmowane od 15 czerwca br.  do 22 czerwca (w MDK-ach i Pałacu Młodzieży zakończenie naboru 19 czerwca). Półkolonie realizowane będą w tygodniowych turnusach trwających od poniedziałku do piątku. Opieka dla dzieci będzie zapewniona w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym czasie każde dziecko otrzyma drugie śniadanie i obiad. Przez cały czas dostępna będzie także woda mineralna. Rodzic zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyżywienia w wysokości 85 zł za turnus. Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole, uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne oraz uczniowie szkół specjalnych. Każdy uczeń może skorzystać z dwóch tygodniowych turnusów w ramach „Bydgoskich półkolonii 2020”.