logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zmiana Uchwały Nr XXXIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

22 kwietnia 2016 r. weszła w życie Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXVII/501/16 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Zmiana uchwały Nr XXXIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. polega na uporządkowaniu zapisów treści § 4 zgodnie z brzmieniem art. 19 lit. e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez zapisanie, że wkład własny wnioskodawcy, stanowiący co najmniej 25% wartości inwestycji, może polegać zarówno na świadczeniu pracy społecznej, jak i na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Zmiana tej uchwały obejmuje również rozszerzenie katalogu kryteriów oceny wniosków o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, określonego w § 8 ww. uchwały. Kryteria określone w obowiązującej dotychczas uchwale, okazały się w praktyce niewystarczające dla pełnej oceny wniosku, wobec określonego w art. 19b ww. ustawy, bardzo szerokiego zakresu inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach inicjatyw lokalnych. Wobec powyższego, katalog dotychczas stosowanych kryteriów należało uzupełnić poprzez dopisanie kryterium powszechnej dostępności oraz kryterium trwałości zrealizowanego zadania. Z uwagi na konieczność zapewnienia rzetelnej oceny wniosków, przyjęcie zmian było konieczne.