logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – program „Asystent osobisty”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Dzięki temu osoby potrzebujące wsparcia otrzymają pomoc m. in. przy zakupach, załatwianiu urzędniczych spraw czy innych codziennych czynnościach.


Program jest formą ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Z programu skorzystać mogą osoby pełnoletnie ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu, tj.:

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

załatwieniu spraw urzędowych;

nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Kto może zostać asystentem osoby z niepełnosprawnościami:

Asystentem Osobistym  może zostać osoba, która:

1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub

2) legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dokumenty można składać w:

Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej:

- ROPS Bartodzieje (ul. Morska 2)

- ROPS Błonie (ul. Broniewskiego 1)

- ROPS Fordon (ul. Porazińskiej 9)

- ROPS Szwederowo (ul. Żwirki i Wigury 11)

- ROPS Śródmieście (ul. Ogrodowa 9)

- ROPS Wyżyny ( ul. Kapuściska 10)

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ogrodowa 9 – pokój nr 7, tel. 52 325 44 74)

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Toruńska 272)

Karta zgłoszeniowa TUTAJ

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.